Artikel 1: Inleiding

BeNext B.V. (hierna te noemen: BeNext) voert Diensten uit voor haar klanten. Een klant van BeNext (hierna te noemen: Contractant) is een partij die één of meerdere producten en/of dienst(en) van BeNext afneemt.

BeNext verwerkt bij de uitvoering van haar Diensten persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. De persoonsgegevens van Contractant zijn te verdelen in Gebruikersgegevens, Verbruiksgegevens en Productgegevens. De gegevens worden hierna gezamenlijk genoemd: de Gegevens. Indien nodig voor het onderscheid worden zij elk afzonderlijk genoemd.

BeNext gaat zorgvuldig om met de Gegevens en houden zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die voor privacybescherming van belang is; in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyregeling wordt omschreven hoe BeNext omgaat met de verwerking van de Gegevens. Onder verwerken valt onder meer het verzamelen, opslaan, bewaren en het doorgeven van de Gegevens.

Deze privacyregeling is een aanvulling op de bepalingen die in de Algemene Voorwaarden (general terms and conditions) van BeNext in het kader van de bescherming van de privacy zijn opgenomen. BeNext kan bepalingen uit de privacyregeling te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, dan zal dit kenbaar worden gemaakt middels een bericht op de website van BeNext: https://www.benext.eu/. De meest actuele versie van de privacyregeling is te vinden op https://www.benext.eu/privacy/.

Artikel 2: Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

Voor alle gegevens die verzameld en verwerkt worden door BeNext is een bewaartermijn vastgesteld. Wanneer de bewaartermijn voor gegevens is verstreken of de gegevens niet langer nodig zijn voor bedrijfsdoeleinden zullen deze verwijderd en/of geanonimiseerd worden. Het kan zijn dat BeNext wettelijke verplicht is de Gegevens te bewaren gedurende een bepaalde periode; daarna worden ze alsnog verwijderd en/of geanonimiseerd.

Gebruikersgegevens

Onder Gebruikersgegevens wordt onder meer verstaan: namen, voornamen, voorletter(s), adres, postcode, woon-/vestigingsplaats, e-mailadressen, bankrekeningnummers, gebruikersnaam en wachtwoord indien gebruik wordt gemaakt van een persoonlijke digitale omgeving.

Opslagtermijn Gebruikersgegevens

Gebruikersgegevens worden opslagen voor onbepaalde tijd.

Verbruiksgegevens

Als u gebruik maakt van onze diensten, verwerkt BeNext ook Verbruiksgegevens die verband houden met dit gebruik maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verbruiksgegevens zijn kort samengevat gegevens die nodig zijn om:

 • de ‘prestaties van woningen’ te kunnen meten en monitoren;
 • het functioneren van domoticasystemen die in de woning zijn aangebracht te kunnen monitoren en onderhouden;
 • de prestaties en het gebruik van server(s) te meten en monitoren.

In dat kader worden Verbruiksgegevens verwerkt en opgeslagen. Onder Verbruiksgegevens wordt onder meer verstaan:

 • inloggegevens, zoals de datum, het tijdstip, IP-adressen en uw gebruikersnaam;
 • weergave informatie, zoals gewenste taal en gewenste tijdzone;
 • cookies, tracking cookies voor het analyseren van website gebruik;
 • indien u in het bezit bent van een Gateway: internetconnectie-metadata: zoals het serienummer van uw Gateway, het IP-adres van uw Gateway, hoeveelheid verstuurde data, diagnostische foutmeldingen, logdata van connectiviteit met server.

Opslagtermijn Verbruiksgegevens

Verbruiksgegevens worden verwijderd en/of geanonimiseerd zodra zij niet langer nodig zijn voor de overbrenging van communicatie of het analyseren van prestaties en het gebruik van server(s). De bewaartermijnen voor Verbruiksgegevens zijn als volgt:

 • inloggegevens: 5 dagen;
 • weergave informatie: voor onbepaalde tijd;
 • cookies: 2 jaar;
 • internetconnectie-metadata:
  • serienummer en IP-adres van uw Gateway: voor onbepaalde tijd;
  • overige internetconnectie-metadata: 14 dagen.

Productgegevens

Onder Productgegevens wordt onder meer verstaan die gegevens die specifiek worden vastgelegd bij een Contractant als hij/zij één of meerdere van de volgende producten afneemt: Smart Home, Energiemonitoring en/of Webshop (via https://shop.benext.eu/). De Productgegevens worden verwerkt en opgeslagen om de betreffende Dienst aan te bieden. Het betreft de volgende gegevens:

Product Smart Home

 • productinformatie: producttypes, ingestelde namen, productinstellingen, serienummers, softwareversies;
 • sensordata: actuele en historische meetgegevens van producten geïnstalleerd in uw woning;
 • systeeminstellingen: ingestelde schema’s en regellogica, notificatie-instellingen voor mobiel en email.

Product Webshop

 • Ordergegevens: datum van bestelling, aantal en type(s) producten, afleveradres, factuuradres, telefoonnummer.

Product Energiemonitoring

 • Elektrische-energiegebruik van de geplaatste installaties: ruimteverwarming, warmtapwater, totaal verbruik woning via slimme meter, energie opwekking zonnepanelen;
 • Productinformatie: producttypes, ingestelde namen, productinstellingen, serienummers, softwareversies;
 • Sensordata: actuele en historische meetgegevens van producten geïnstalleerd in uw woning;
 • Systeeminstellingen: ingestelde schema’s en regellogica, notificatie-instellingen voor mobiel en email.

Opslagtermijn Productgegevens

Deze Productgegevens worden opgeslagen zolang noodzakelijk voor de uitvoering van de afgenomen Dienst(en).

Voor producten Smart Home en Energiemonitoring:

 • systeeminstellingen: voor onbepaalde tijd;
 • productinformatie: voor onbepaalde tijd.

Voor product Smart Home:

 • sensordata: voor onbepaalde tijd.

Voor product Energiemonitoring:

 • sensordata: voor onbepaalde tijd met een minimum van 10 jaar.

Voor product Webshop:

 • ordergegevens: 7 jaar.

Artikel 3: Doeleinden verwerking Gegevens

BeNext verwerkt de Gegevens voor de volgende doeleinden, waarbij Gegevens in bepaalde gevallen aan derden kunnen worden verstrekt. De Gegevens (zijnde Gebruikersgegevens, Verbruiksgegevens en Productgegevens) worden verwerkt:

 • voor de uitvoering van de Overeenkomst die tussen BeNext en Contractant voor een Dienst en/of aanvullende Dienst is gesloten. Zonder verwerking van de Gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren;
 • voor het installeren, testen, ingebruikstellen, monitoren en beheren van installaties door installateurs in opdracht van Contractant. BeNext zal in een dergelijk geval Gebruikersgegevens en Productgegevens aan de installateur verstrekken;
 • voor het inzien van sensordata van het BeNext-domoticasysteem;
 • voor het bieden van helpdeskondersteuning;
 • voor het communiceren van storingen en onderhoud;
 • voor het bieden van garantie(s) en inzicht in de energiemonitoring aan de Contractant en Betrokkene(n). BeNext zal in een dergelijk geval Gebruikersgegevens en Productgegevens aan de Contractant en Betrokkene(n) verstrekken;
 • voor de facturering van de door de Contractant verschuldigde bedragen zullen Gebruikersgegevens, Verbruiksgegevens en Productgegevens worden verwerkt;
 • voor de debiteurenadministratie van BeNext;
 • voor wettelijke verplichtingen, waaronder voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. BeNext zal in een dergelijk geval Gebruikersgegevens, Verbruiksgegevens en Productgegevens aan de opsporingsdiensten kunnen verstrekken;
 • voor het optimaliseren van de gebruikerservaring, effectiviteit en nuttigheid van de website;
 • voor incassodoeleinden. Indien de betalingsverplichtingen door een Contractant niet worden nagekomen, kan BeNext de Gebruikersgegevens aan een derde/incasso-organisatie verstrekken, die de incasso voor BeNext zal uitvoeren;
 • voor geschillen tussen BeNext en Contractant. BeNext kan hiertoe Gebruikersgegevens, Verbruiksgegevens en Productgegevens aan een derde(n) verstrekken, zoals rechterlijke instanties, geschillencommissies en mediators;
 • voor marketingdoeleinden. Na verkregen voorafgaande toestemming van Contractant en Betrokkene(n) kan BeNext de Gebruikersgegevens, Verbruiksgegevens en Productgegevens gebruiken voor haar eigen marktonderzoek en verkoopactiviteiten.

Artikel 4: Rechten

U heeft als Contractant of Betrokkene verschillende rechten over de Gegevens die BeNext verzamelt. Het is mogelijk dat er een Gateway in uw woning is geïnstalleerd die door een andere partij beheerd wordt. Hiermee neemt u niet automatisch een dienst of product af bij BeNext. In dit geval bent u NIET de Contractant, maar een Betrokkene bij deze overeenkomst.

Als u een Betrokkene bent dient u deze rechten uit te oefenen via de beheerder van uw installatie d.w.z. Contractant. Als u een dienst afneemt bij BeNext kunt u het uitoefenen van deze rechten direct bij BeNext aanvragen.

Voor het uitoefenen van deze rechten dient u een schriftelijk verzoek in te dienen aan de Klantenservice (email: privacy@benext.eu, telefoon: 085-3012088) van BeNext. BeNext kan u vragen om legitimatie om zo te controleren of dit verzoek gerechtigd is. Op een verzoek of bezwaar zal BeNext binnen vier weken schriftelijk reageren.

De Contractant heeft te allen tijde het recht om de door hem verstrekte toestemming voor gegevensverwerking door BeNext in te kunnen trekken.

Recht op inzage

Als Contractant heeft u het recht om in te zien welke Gegevens BeNext verwerkt, tenzij er een wettelijk opgelegde geheimhoudingsplicht dat verbied. Bij BeNext kan schriftelijk worden aangevraagd welke Gegevens van de Contractant zijn verwerkt en voor welk doel deze door BeNext worden gebruikt en aan derden worden verstrekt. Het recht op inzage betreft alleen iemands eigen Gegevens. U heeft dus geen recht op informatie over anderen.

Recht op correctie

Als Contractant heeft u het recht Gegevens te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, onvolledig, niet terzake dienend zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift door BeNext zijn verwerkt.

Recht van verzet tegen het gebruik van gegevens

Als Contractant heeft u het recht zich te verzetten tegen het gebruik van BeNext van deze Gegevens voor marketingdoeleinden die niet zijn gericht op de eigen Diensten en Aanvullende Diensten van BeNext .

Voor de nieuwsbrief kan de Contractant zich ook eenvoudig afmelden middels de afmeldmogelijkheid in de nieuwsbrief.

Artikel 5: Overige informatie

BeNext bewaart de Gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor facturatie en andere doeleinden, voor zover wettelijk is toegestaan. BeNext zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van de Gegevens te voorkomen. De Gegevens zijn slechts toegankelijk voor personen die daar bevoegd toe zijn en worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Artikel 6: Correspondentie

Correspondentie aangaande uw privacy bij het gebruik van de producten en diensten van BeNext kunt u sturen naar:

Bezoekadres:
BeNext B.V.
Asterweg 20 L1
1031HN, Amsterdam

E-mail:
privacy@benext.eu

Website:
https://support.benext.eu/